สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองบ้านพรุ

 

  • สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองบ้านพรุ 2561