เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2552

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2552