กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล

หลักฐาน
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ต้องการเปลี่ยน
– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล แล้วแต่กรณี