คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักปลัดเทศบาล

1.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
2.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลด
3.การขอรับบำเหน็จปกติ (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลด
4.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
5.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
6.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) ดาวน์โหลด
7.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
8.(ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี ดาวน์โหลด
9.(ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว ดาวน์โหลด
10.(ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ ดาวน์โหลด
11.(ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ ดาวน์โหลด
12.(ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ ดาวน์โหลด
13.(ทะเบียน)การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ดาวน์โหลด
14.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย ดาวน์โหลด
15.(ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด
16.(ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น ดาวน์โหลด
17.(ทะเบียน)การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลด
18.(ทะเบียน)การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ดาวน์โหลด
19.(ทะเบียน)การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ดาวน์โหลด
20.(ทะเบียน)การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ดาวน์โหลด
21.(ทะเบียน)การรับแจ้งการย้ายเข้า ดาวน์โหลด
22.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ดาวน์โหลด
23.การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลด
24.(ทะเบียน)การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก -เด็กชาย- เป็น -นาย- และจาก -เด็กหญิง- เป็น -น.ส.) ดาวน์โหลด
25.(ทะเบียน)การรับแจ้งการย้ายออก ดาวน์โหลด
26.(ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ ดาวน์โหลด
27.(ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
2.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
3.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
5.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
6.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
7.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
8.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ดาวน์โหลด
9.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด

กองสวัสดิการสังคม

1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลด

กองช่าง

1.การขอใบรับรองการก่อสร้างฯ ตามมาตรา 32 ดาวน์โหลด
2.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนฯ ดาวน์โหลด
3.การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลด
4.การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลด
5.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
6.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39ทวิ ดาวน์โหลด
7.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลด
8.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
9.การขออนุญาตดัดแปลง มาตรา 34 ดาวน์โหลด
10.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลด
11.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
12.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
13.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
14.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
15.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด

กองคลัง

1.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ดาวน์โหลด
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกม.ตปท ดาวน์โหลด
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
4.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ฯ ดาวน์โหลด
5.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ดาวน์โหลด
6.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกม.ตปท ดาวน์โหลด
7.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
8.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ฯ ดาวน์โหลด
9.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ดาวน์โหลด
10.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกม.ตปท_ ดาวน์โหลด
11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ดาวน์โหลด
13.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ฯ ดาวน์โหลด
14.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลด
15.การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด
16.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลด

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2562