เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561