เทศบัญญัติ เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านพรุ พ.ศ.๒๕๕๗