แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562

    แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561