สถิติผู้มารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สถิติผู้มารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ

ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย.63)

ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ 31 พ.ค.62)

ปีงบประมาณ 2560-2561