มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ


  1. คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักปลัดเทศบาลฝ่ายอำนวยการ
  2. คู่มือการปฏิบัติงาน งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  3. คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม