คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลเมืองบ้านพรุ

คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลเมืองบ้านพรุ