นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ