โครงสร้างหน่วยงาน

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ประกาศแผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองบ้านพรุ