ประกาศปรับปรุงการกำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชน และระดับเมือง ในการจัดทำหรือทบทวนและการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔