บริการของกองช่าง

บริการของกองช่าง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ต่อเติมอาคารบ้านชั้นเดียว


เอกสารประกอบการขออนุญาต

1.    สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา   จำนวน 1 ชุด
2.    สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา   จำนวน 1 ชุด
3.    สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา   (ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง)  จำนวน 1 ชุด
4.    แบบแปลน    จำนวน 5 ชุด*เซ็นในแบบทุกใบ ทุกชุด
5.    แบบคำขอของเทศบาล (ไฟล์ 1)    จำนวน 1 ชุด  (12 ใบ)

***ยื่นขอในนามเจ้าของที่ดินเท่านั้น
***กรณีผู้ยื่นขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. แบบฟอร์มการให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อค.1)
 2. บัญชีสรุปขั้นตอนระยะเวลาในการตรวจแบบแปลน
 3. เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร
 4. รายงานการตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร
 5. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ รื้อถอนอาคาร
 6. หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29
 7. หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง
 8. หนังสือตกลงก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
 9. หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน
 10. หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคารบ้านสองชั้นขึ้นไป

เอกสารประกอบการขออนุญาต
1.    สำเนาบัตรประชาชน    พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 1 ชุด
2.    สำเนาทะเบียนบ้าน    พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 1 ชุด
3.    สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน     พร้อมรับรองสำเนา (ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง)    จำนวน 1 ชุด
4.    แบบแปลน     จำนวน 5 ชุด *เซ็นในแบบทุกใบ ทุกชุด
5.    แบบคำขอของเทศบาล (ไฟล์ 2)   จำนวน 1 ชุด  (12 ใบ)
6.    หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม แนบใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ชุด
7.    หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แนบใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ชุด
8.    รายการคำนวณ   จำนวน 1 ชุด

***ยื่นขอในนามเจ้าของที่ดินเท่านั้น
***กรณีผู้ยื่นขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. แบบฟอร์มการให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 2. บัญชีสรุปขั้นตอนระยะเวลาในการตรวจแบบแปลน
 3. เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร
 4. รายงานการตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร
 5. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
 6. หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29
 7. หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียงเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร
 8. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม
 9. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 10. หนังสือตกลงก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
 11. หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน
 12. หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

การยื่นขอต่ออายุ/โอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

เอกสารประกอบการยื่นขอ

 1. สำเนาบัตรประชาชน    พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน    พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา(ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง)    จำนวน 1 ชุด
 4. ใบอนุญาตฉบับจริง***    จำนวน 1 ชุด
 5. แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล  จำนวน 1 ชุด

***กรณีผู้ยื่นขอรับรองเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.๕)

การยื่นขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

เอกสารประกอบการยื่นขอ

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอโอนใบอนุญาต    พร้อมรับรองสำเนา    จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอโอนใบอนุญาต    พร้อมรับรองสำเนา    จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับโอนใบอนุญาต    พร้อมรับรองสำเนา    จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนใบอนุญาต    พร้อมรับรองสำเนา    จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา(ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง)    จำนวน 1 ชุด  **
 6. ใบอนุญาตฉบับจริง***                จำนวน 1 ชุด
 7. แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล        จำนวน 1 ชุด
 8. แบบคำขอของเทศบาล (แบบ ข.8)        จำนวน 1 แผ่น  (2 หน้า)

***กรณีผู้ยื่นขอรับรองเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.๘)

การยื่นขอหนังสือรับรองอาคาร

เอกสารประกอบการยื่นขอ

 1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา (ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง) จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาใบอนุญาต จำนวน 1 ชุด
 5. แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล จำนวน 1 ชุด
 6. รูปถ่ายอาคาร + บ่อดักไขมัน
 7. แบบคำขอของเทศบาล (ไฟล์ 3) จำนวน 1 ชุด (2 ใบ)

***กรณีผู้ยื่นขอรับรองเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1.  แบบฟอร์มการให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการยื่นขอหนังสือรับรองอาคาร แบบ (อร.1)
 2. หนังสือขอรับรองอาคาร

การยื่นขออนุญาตถมดิน

เอกสารประกอบการยื่นขอถมดิน

 1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา            จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา            จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินพร้อมรับรองสำเนา (ถ่ายห้ามย่อ)    จำนวน 1 ชุด
 4. แผนผังบริเวณที่จะทำการถมดิน                จำนวน 1 ชุด
 5. แบบคำขอของเทศบาล (ไฟล์ 4)                จำนวน 1 ชุด  (2 ใบ)
 6. ค่าธรรมเนียม

***กรณีผู้ยื่นขอถมดินเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. ใบแจ้งการถมดิน ตามเทศบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๕๗ (แบบ ถด.๑)