ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

14 พฤศจิกายน 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562
11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนเมืองบ้านพรุ 46 (บริเวณบ้านน้องหลวงพล)
11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 48 (บริเวณบ้านหลวงศักดิ์)
11 พฤศจิกายน 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.ถนนคูจีน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563
15 ตุลาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2562)
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563
3 กันยายน 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ
28 สิงหาคม 2562 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ ๒
27 สิงหาคม 2562 ประกาศจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563
23 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ
22 สิงหาคม 2562 ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
22 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ปี 2563
15 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาใต้
26 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคูระบายน้ำถนนมัสยิด
26 กรกฎาคม 2562 ประกวดจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลประจำปี 2563
25 กรกฎาคม 2562 ประกาศซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
25 กรกฎาคม 2562 ประกาศก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ
23 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที 3
23 กรกฎาคม 2562 ประกาศจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปี 2563
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาใต้
26 มิถุนายน 2562 ประกาศก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาใต้
26 มิถุนายน 2562 ประกาศก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนมัสยิด
20 มิถุนายน 2562 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
17 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 8
17 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 53 ซอย 2(มุสสิมร่วมใจ-เจริญสุข)
17 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล และคูระบายน้ำ ถนนเมืองบ้านพรุ 11 (สามมุก1)
17 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 3
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-4552 สงขลา
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกแบบปิดท้าย หมายเลขทะเบียน บบ 1891 สงขลา
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน
7 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 14
30 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมัสยิด 4 และถนนมัสยิด 6
30 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ2
26 เมษายน 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 11 (สามมุก 1)
26 เมษายน 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ลง ถนนบ้านพรุธานี 8
26 เมษายน 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุ 53 ซอย 2 (มุสลิมร่วมใจ-เจริญสุข)
26 เมษายน 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 3
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนมัสยิด 1
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธาณประโยชน์ ซอยอดีต สท.วิริยะ
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 12
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชงโค 4
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น 1 ซอยปิ่นไสว
8 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเมืองบ้านพรุ 2
8 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 13
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมัสยิด 4 และถนนมัสยิด 6
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมัสยิด1
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ 2
21 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 12
21 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชงโค 4
13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 14
13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยอดีต สท วิริยะ วารีกุล)
13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑ ซอย ๒ (ซอยปิ่นไสว)
22 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากถนนราชฤกษ์ถึงใต้สายไฟแรงสูง)
22 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศาลาสามัคคี ๑
17 มกราคม 2562 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 13
17 มกราคม 2562 โครงการก่อสร้างถนน คูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 2
18 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 9
30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศาลาสามัคคี 1
21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเมืองบ้านพรุ 25
9 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561
6 พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ ๙
6 พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญสราษฎร์ (จากราชพฤษฎ์ถึงได้สายไฟแรงสูง)
6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24 ตุลาคม 2561 โครงการก่อสร้างปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเมืองบ้านพรุ 25 (ดีเป็นธรรม)
11 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8 ตุลาคม 2561 โครงการจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ปีงบประมาณ 2562
19 กันยายน 2561 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คุระบายน้ำ และทีสาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปี 2562
16 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนยางรอยต่อคอนกรีตถนนสราญราษฎร์
16 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแวมถนนแอสฟัลท์ติก(หัวถนนชุมแสง ถนนพาดรถไฟ ถนนคลองยาเหนือ)
10 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อท่อเหลี่ยม 1.50×10.5×1.00 เมตร จำนวน 34 ท่อน
10 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.แยกจากถนนเทพประชาใต้
10 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเอเซีย ๒
8 กันยายน 2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 20
8 กันยายน 2561 ประกาศราคากลางซ่อมรถบรรทุกน้ำ 81-4612
5 กันยายน 2561 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถแม็คโครจำนวน 80 ชั่วโมง
30 สิงหาคม 2561 ประกาศประกวดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 8 นาย ประจำปี 2562
30 สิงหาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562
28 สิงหาคม 2561 ประกาศจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลประจำปี 2562
27 สิงหาคม 2561 การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
17 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล.แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี 1 (วารีเปี่ยมสุข)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมุลก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านปิ่นไสวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชีวะเสรีชล
14 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนจากจร
3 สิงหาคม 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในคลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุข
24 กรกฎาคม 2561 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างงานบำรุงรักษาซ่อมแซมรถทะเบียน บล-๕๔๑๘ สข.
18 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 2
18 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 37
17 กรกฎาคม 2561 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากถนนราชพฤษ์ถึงใต้สายไฟแรงสุง)
9 กรกฎาคม 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเทพประชาเหนือ
28 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี 1(สังข์อุทิศ)
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมถนนภาษีเจริญ กับถนนราษฎร์พัฒนา
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกาญจนวนิช (บริเวณหน้าวัดพระบาท)
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนราษฎร์สามัคคี 1 (บริเวณหลังบ้านป้าแจ่ม)
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเมืองบ้านพรุ 38
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ลง ถนนราษฎร์สามัคคี ๓ ซอย ๑
21 มิถุนายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค 60- พ.ค.61
8 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคาซ่อมเปลี่ยนสายเสียงตามสาย
8 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาสำรวจถนนและคูเพื่อออกแบบการแก้ปัญหาอุทกภัย
31 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
30 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบางศาลาสามัคคี 5
30 พฤษภาคม 2561 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจันทร์ลอย
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชุมแสง 2
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุธานี 37 (ต้นหมาก)
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านปิ่นไสว
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนจากจร
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชีวะเสรีชล
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากราชพฤกษ์ถึงใต้สายไฟแรงสูง)
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำค.สล. และคูระบายฝาปิด ค.ส.ล. แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี1(วารีเปี่ยมสุข)
17 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถบัส จำนวน 4 คัน
7 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อตู้รางเลื่อนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ตู้
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมรถทะเบียน ๘๒-๐๕๕๙ สข. จำนวน ๒๕ รายการ
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนประชาร่มเย็น
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรูธานี 8
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี10
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกล้องวัดมุม พร้อมอุปกรณ์
3 พฤษภาคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพรุค้างคาว
20 เมษายน 2561 ประกาศเผยราคากลางและประกาศก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนบางศาลา๕, ถนนบางศาลา
19 เมษายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 28
19 เมษายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 3
19 เมษายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางและประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจันทร์ลอย
18 เมษายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว
17 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข (เพิ่มเติม)
11 เมษายน 2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว
11 เมษายน 2561 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนสายพรุค้างคาว
9 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 เมษายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนน 40 ป้าย
23 มีนาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมระบบท่อระบายน้ำภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
23 มีนาคม 2561 ขายทอดตลาดรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 2071 และเครื่องตัดหญ้า
23 มีนาคม 2561 ขายทอดตลาดรถทรกเตอร์ ทะบียน 1668 และแทรกตีนตะขาบแบคโฮ ทะเบียน ตค 151
21 มีนาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมรถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๑ สงขลา จำนวน ๑ คัน
2 มีนาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมอุปกรณ์
2 มีนาคม 2561 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศซื้อกล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถแบคโฮ จำนวน 30 วัน
9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาเอกชนร่วมลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิดกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก
7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. แยกถนนประชาร่มเย็น
7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างค.ส.ล.ถนนบ้านพรุธานี 8
7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล แยกถนนประชาร่มเย็น
7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล ถนนบ้านพรุธานี 8 ด้วยวิธีทางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
31 มกราคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากสันติวิถี
26 มกราคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างเวที ค.ส.ล.
26 มกราคม 2561 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนคลองยาใต้,ถนนสราญราษฎร์
12 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 มกราคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนคลองยาใต้ 2
10 มกราคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างตีเส้นจราจรถนนบ้านพรุธานี
10 มกราคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 40 ชั่วโมง และรถบรรทุกสิบล้อ 40 ชั่วโมง
5 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2560 ประกาศเปิดเผยราคาจ้างเหมารถแบ็คโฮเพื่อเกลี่ยและบดอัดขยะ จำนวน 30 วัน
28 ธันวาคม 2560 ประกาศเปิดเผยราคากลางเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 80 ชั่วโมง
22 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 ธันวาคม 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ธันวาคม 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสดฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว
27 พฤศจิกายน 2560 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพรุค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤศจิกายน 2560 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองยาใต้
23 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2560 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
21 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล บ้านพรุธานี 20
21 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล ถนนชุมแสง 4 ซอย 8
21 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล แยกถนนชุมแสง 3
21 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล ถนนเมืองบ้านพรุ 39 (ดีดี)
20 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตัังแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560
16 พฤศจิกายน 2560 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
9 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พฤศจิกายน 2560 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคลองยาใต้ ตำบลบ้านพรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤศจิกายน 2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอสกรีต ถนนสายคลองยาใต้ ตำบลบ้านพรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
31 ตุลาคม 2560 การเปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคลองยาใต้
24 ตุลาคม 2560 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
20 ตุลาคม 2560 การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลประจำปี ๒๕๖๑(๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
20 ตุลาคม 2560 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
20 ตุลาคม 2560 ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
9 ตุลาคม 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
9 ตุลาคม 2560 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย(ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
9 ตุลาคม 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
25 กันยายน 2560 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน