ข่าวประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลเมืองบ้านพรุเรื่องปิดตลาดสดบ้านพรุเป็นการชั่วคราว วันที่ 24 – 26 กันยายน 2564
22 กันยายน 2564 แจ้งงดจ่ายกระแฟไฟฟ้า เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
20 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 โดยชุดตรวจ ATK ฟรี
15 กันยายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับข้าวสาร จำนวน 10 กิโลกรัม ต่อครอบครัว ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ตามประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
14 กันยายน 2564 ประกาศวัดปทุมธาราวาสเรื่องการงดจัดกิจกรรมทำบุญสารทเดือน10
13 กันยายน 2564 ประกาศวัดพระบาท เรื่องงดจัดกิจกรรมการทำบุญวันสารทเดือน10
7 กันยายน 2564 กำหนดเปิดให้บริการสาธารณสุขทันตกรรม และการแพทย์แผนไทย
20 สิงหาคม 2564 งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 28 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ให้มายื่นลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนี้
10 สิงหาคม 2564 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ ๒
10 สิงหาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
9 สิงหาคม 2564 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
6 สิงหาคม 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคคลหรือกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด19
6 สิงหาคม 2564 การจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ
5 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
4 สิงหาคม 2564 มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 77/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
27 กรกฎาคม 2564 แจ้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายเดิม ที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ไม่ต้องมาแสดงตนยืนยันการมีชีวิต
23 กรกฎาคม 2564 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
23 กรกฎาคม 2564 ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
20 กรกฎาคม 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ระดับ จังหวัด จำนวน 4 สาขา
20 กรกฎาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคา จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคาประหยัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
16 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโควิด19 ให้ปฏิบัติตนดังนี้
13 กรกฎาคม 2564 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
12 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสงขลา เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนCOVID19
9 กรกฎาคม 2564 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดสำรวจความต้องการทำงานของผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป) ที่สนใจหางานทำ หรือ ต้องการประกอบอาชีพอิสระ โดยให้กรอกรายละเอียด ตามแบบนี้นี้ (สามารถมารับแบบฟอร์ม ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
29 มิถุนายน 2564 ขอประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลที่จะเดินทาง ออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดนราธิวาส ปัสตานี ยะลา สงขลา ) ท่านสามารถ มากรอกแบบฟอร์มการเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
28 มิถุนายน 2564 ข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 25) 26 มิถุนายน 2564
24 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม จะทำการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
24 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา จะทำการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
23 มิถุนายน 2564 เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
18 มิถุนายน 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ขอใช้พื้นที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นและเครื่องวัดระดับเสียง ในระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564
14 มิถุนายน 2564 อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ ( TK Park Banpru ) เปิดทำการ
11 มิถุนายน 2564 ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เพื่อรับข่าวสาร แจ้งข่าวเหตุสาธารณภัย
10 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมกับอจ.สงขลา รับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – ๑๙)
9 มิถุนายน 2564 งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
2 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา จะทำการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
1 มิถุนายน 2564 แผนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ + แผนความสะอาดตลาดในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
1 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
28 พฤษภาคม 2564 กำหนดการโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)
28 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์”พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19″
28 พฤษภาคม 2564 แผนปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในเขตพื้้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ
27 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์วารสารคีรีบูนนิวส์ฉบับที่ 7 พฤษภาคม 2564
27 พฤษภาคม 2564 รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
27 พฤษภาคม 2564 เพิกถอนรายชื่อ ผู้ซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
26 พฤษภาคม 2564 ประกาศอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2564 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-226525, 094-5958978
24 พฤษภาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
24 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2564
20 พฤษภาคม 2564 ประกาศกำหนดรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านพรุ
20 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเตรียมฉีดวัคซีน COVID-19💉
17 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
7 พฤษภาคม 2564 กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
6 พฤษภาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕
6 พฤษภาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
29 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือร้านเสริมสวย ทำผม และเสริมความงามในพื้นที่เทศบาล ร่วมกันป้องกันารติดเชื้อโควิด-19
29 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่เทศบาล ร่วมป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
27 เมษายน 2564 จังหวัดสงขลาประกาศมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. – 11 พฤษภาคม 2564
26 เมษายน 2564 ประกาศเปลี่ยนเวลาให้บริการตลาดในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๒๙ (covid 2019) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงกำหนดให้ตลาดในพื้นที่เปิดให้บริการประชาชน ดังนี้
19 เมษายน 2564 การปิดทำการคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกทันตกรรม
19 เมษายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ เปิดให้บริการเฉพาะการยืมและคืนหนังสือเท่านั้น งดบริการอ่านหนังสือและทำกิจกรรมภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.2564 เป็นต้นไป
19 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ แผนทำความสะอาดตลาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8 เมษายน 2564 คำสั่งและประกาศ บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา ประกาศตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 14/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564
8 เมษายน 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลามีคำสั่งที่ 13/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 ” ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง! เมื่อออกจากเคหะสถาน
6 เมษายน 2564 การปิดทำการคลินิกการแพทย์แผนไทย
6 เมษายน 2564 การเปิดคลินิกทันตกรรม
5 เมษายน 2564 ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุร่วมกิจกรรม “วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ” ในวันศุกร์ที่ 9เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) การแต่งกาย เสื้อเหลือง กางเกงดำ
5 เมษายน 2564 อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ร่วมจัดนิทรรศการสัญจร ระหว่างวันที่ ๒ข๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
5 เมษายน 2564 ขอเชิญผู้มาใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ ตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EITตามประกาศ สนง.ป.ป.ช. จะทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITAS)
31 มีนาคม 2564 การให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
29 มีนาคม 2564 ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ
26 มีนาคม 2564 งดจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
22 มีนาคม 2564 รับสมัครประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season 3
19 มีนาคม 2564 แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
3 มีนาคม 2564 ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
2 มีนาคม 2564 การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นและหน่วยเลือกตั้ง
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันตำแหน่งทันตแพทย์ระดับปฏิบัติการ
25 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงประเภท สุนัข แมว กระต่าย และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามรายละเอียด
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันตำแหน่งทันตแพทย์ระดับปฏิบัติการ
18 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญท่านที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเราชนะ สามารถมาลงทะเบียนรอบสองได้ที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ ใน วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์การรับถุงยังชีพ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มารับถุงยังชีพ
12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุเปิดให้บริการงานบัตรประชาชนในวันหยุดราชการ วันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
11 กุมภาพันธ์ 2564 ธนาคารกรุงไทยออกหน่วยบริการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา09.00-15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ
1 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศงดจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564
29 มกราคม 2564 การแจกถุงยังชีพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด 19)
22 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
14 มกราคม 2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
12 มกราคม 2564 แผนทำความสะอาดตลาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
7 มกราคม 2564 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปีการศึกษา 2564
6 มกราคม 2564 คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1/2564 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
1 มกราคม 2564 แจ้งให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) รายงานตัวกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทันทีที่เดินทางถึงภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยในจังหวัดสงขลา
25 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
24 ธันวาคม 2563 ยกเลิกงานตักบาตรปีใหม่ประจำปี 2564 และยกเลิกงานวันเด็กประจำปี2564
23 ธันวาคม 2563 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชนจากไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
23 ธันวาคม 2563 การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
21 ธันวาคม 2563 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและสำรวจกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
17 ธันวาคม 2563 การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ. และและหน่วยเลือกตั้ง
16 ธันวาคม 2563 ขอเชิญชวน ประชาชน , สถาบันการศึกษา , ภาคเอกชน , บริษัทห้างร้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา 🇹🇭 ร่วมกันประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ 🇹🇭 ณ อาคารบ้านเรือน สถานที่ทำงาน โดยพร้อมเพียงกันระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
14 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563เวลา 10.00 น. – 14.00 น.
8 ธันวาคม 2563 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
4 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค (งดรับบริจาคเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถบริจาคได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร 074-292888 และ 074-292-887 เวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันราชการ
4 ธันวาคม 2563 แจ้งวันหยุดพิเศษ วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษแทนการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ และกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุเปิดทำการปกติ
3 ธันวาคม 2563 ขอเชิญชวน ประชาชน , สถาบันการศึกษา , ภาคเอกชน , บริษัทห้างร้านในพื้นที่จังหวัดสงขลาร่วมกันประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ 🇹🇭 ณ อาคารบ้านเรือน สถานที่ทำงาน โดยพร้อมเพียงกันระหว่างวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญหลักของชาติ ในโอกาสที่จังหวัดสงขลาได้มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
3 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
24 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณวัดชินวงศ์ประดิษฐ์ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
24 พฤศจิกายน 2563 การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ
5 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กำหนดจัด “กิจกรรมทำความดีร่วมกันบริจาคโลหิต” วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
29 ตุลาคม 2563 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2564 เปิดการฝึกอบรม ดังนี้ จักสานด้วยเชือกมัดฟาง กระเป๋า ตะกร้า และฝึกอบรมจักสานด้วยเชือกพลาสติกผู้ใดสนใจสมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร.074-292888 ต่อ 410
29 ตุลาคม 2563 ขอแจ้งให้เกษตรกรและประชาชนที่ได้ลงทะเบียน”โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19″ ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มารับเมล็ดพันธุ์พืชในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
15 ตุลาคม 2563 การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
15 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ
14 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุเปิดรับลงทะเบียน คนพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 💥ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
6 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
5 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุรับสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง ใน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
5 ตุลาคม 2563 ขอเชิญชวนจิตอาสาร่วมกิจกรรม”จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ”พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดประทุมธาราวาส เเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
1 ตุลาคม 2563 แผนสำหรับการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงลายประจำเดือนตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ประเพณีชักพระประจำปี2563”
25 กันยายน 2563 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๓
18 กันยายน 2563 คลีนิกการแพทย์แผนไทย แจ้งวันปิดทำการวันที่ 21-29 กันยายน 2563
10 กันยายน 2563 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
1 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ท่านสามารถติดต่อประสานงานทางหมายเลข 063-5350179(ไลน์)
22 สิงหาคม 2563 ขยายระยะเวลาการคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”โดยผู้ใดสนใจ สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ
20 สิงหาคม 2563 กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕
11 สิงหาคม 2563 กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕
11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVIC-19
10 สิงหาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่1/2564 รวม 12 สาขา
3 สิงหาคม 2563 คำขวัญวันแม่แห่งชาติพระราชทาน ประจำปี 2563
23 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุรับแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 กรกฎาคม 2563 ประกาศกรมประมง เรื่องการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓
16 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง การตรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร์
15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง
13 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรียนท่านเกษตรกรที่ยังไม่ปรับปรุงทะเบียนสมุดเกษตรกรให้เป็นปี 2563 เจ้าที่หน้าเกษตรจะมาปรับปรุงให้ในวันที่ 15 กค.63 เวลา09.00 น.ถึง 13.00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 บ้านคลองยา
3 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย ร่วมกับ ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. รวมทั้งประดับไฟบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยอาศัยให้สวยงาม และขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญชวนผู้ที่มีหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบูรณาการความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพลูกหนี้นอกระบบจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 กรกฎาคม 2563 การปิดถนนจัดงานในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.63 เป็นต้นไป อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ เปิดทำการในเวลาดังนี้ เปิดทำการ วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00น.-18.00น. วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00น.-17.00​น. ปิดทำการ วันจันทร์
10 มิถุนายน 2563 ประกาศดับไฟ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพังลาจะดำเนินการซ่อมเเซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-241320 ,074-241369
9 มิถุนายน 2563 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอหาดใหญ่ (ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอหาดใหญ่) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล และสถานพยาบาลในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา13.30น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูแร่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา..
9 มิถุนายน 2563 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
5 มิถุนายน 2563 อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุแจ้งเปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น.-16.30 น.
5 มิถุนายน 2563 รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลด้านการเลี้ยงสัตว์ ธกส.ไม่สามารถโอนเงินให้เกษตรกรได้ เนื่องจากไม่มีบัญชีธนาคารดังนั้นเกษตรกรกรที่มีรายชื่อดังกล่าวนี้ให้ไปดำเนินการเปิดบัญชีกับ ธกส.หรือธนาคารอื่นๆได้หลังจากได้เลขบัญชีมาแล้วให้เข้าไปที่ www.เยียวยาเกษตรกร. com
4 มิถุนายน 2563 ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป,นิติบุคคล,บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อกับหน่วยงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอความร่วมมือในการ ประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT
1 มิถุนายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา จะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราวในบางช่วงเวลา
1 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ฟรี
1 มิถุนายน 2563 คลินิกการแพทย์แผนไทย เตรียมเปิดให้บริการในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ตามมาตรการผ่อนคลายระยะ 3
29 พฤษภาคม 2563 แผนทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาด โรงเรียนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19)ประจำเดือนมิถุนายน 2563
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
27 พฤษภาคม 2563 กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕
25 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้าง
21 พฤษภาคม 2563 รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2029 หรือ Covid-19
20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม “เทศบาลเมืองบ้านพรุ รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19” เพื่อนำสิ่งของบริจาคส่งมอบต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด -19
19 พฤษภาคม 2563 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
8 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด การบริจาคสิ่งของต่างๆ หรือ ยอดเงินบริจาคที่ฝากผ่านบัญชี“เทศบาลเมืองบ้านพรุ รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”
7 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ตามทะเบียนบ้าน) ปี2562 และเฉพาะที่ปรับปรุง ปี 2563 กับกรมส่งเสริมการเกษตร #เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุจำนวน1241ราย
5 พฤษภาคม 2563 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปรกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กในกลุ่มจังหวัดสงขลา
1 พฤษภาคม 2563 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
1 พฤษภาคม 2563 การออกหน่วยให้บริการ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท รวมยอดเงิน 15,000 บาท ต่อครัวเรือน ตามมติ ครม.💰
29 เมษายน 2563 แผนทำความสะอาดถนน ตลาด สถานที่สาธารณะ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
27 เมษายน 2563 แผนทำความสะอาดถนน ตลาด สถานที่สาธารณะ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ #เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19) ประจำเดือนเมษายน 2563
24 เมษายน 2563 เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ
13 เมษายน 2563 แผนทำความสะอาดถนนและตลาดเทศบาลเมืองบ้านพรุประจำเดือนเมษายน 2563 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19 )
11 เมษายน 2563 ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสงขลา
11 เมษายน 2563 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพนีสงกรานต์
9 เมษายน 2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสงขลา เชิญชวนให้ ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามข้อมูลแฟนเพจFacebook “สงขลา Covid-19”
2 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
30 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
30 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
27 มีนาคม 2563 ประกาศข้อปฎิบัติการจัดงานศพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยขอความร่วมมือให้เจ้าภาพงานศพ และแขกที่มางานศพในแต่ละวัดภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
25 มีนาคม 2563 ประกาศขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและปริมณฑล, ต่างประเทศ มาพักอาศัยในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม
24 มีนาคม 2563 แผนทำความสะอาดถนนและตลาดเทศบาลเมืองบ้านพรุ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19 ) 💪💪💪
23 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการทุกท่านร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตน ดังนี้ ตามรายละเอียดที่แนบ
20 มีนาคม 2563 ขอแจ้งเรื่อง งดจัดงานประเพณีวันว่าง ทุกวัดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยมีรายชื่อวัด ดังนี้
19 มีนาคม 2563 ขอแจ้งปิดให้บริการตลาดน้ำบ้านพรุ ชั่วคราวเนื่องจากในขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ในวงกว้าง เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าว เทศบาลเมืองบ้านพรุจึงขอปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป
12 มีนาคม 2563 งดจัดโครงการแข่งทักษะวิชาการศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
11 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่องการกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563
11 มีนาคม 2563 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
5 มีนาคม 2563 ขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง ประเภทสุนัข แมว กระต่ายและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศกรมอุทยานและพันธุ์พืช📌จะดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว บ้านโปะหมอ (บ้านพรุคูจีน) ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอให้ราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินหรืออยู่อาศัยในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว ทำการแจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ (ชั้น 1)
26 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการสำรวจทะเบียนบ้าน
26 กุมภาพันธ์ 2563 แนวทางการดำเนินการตามกฏหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆและเผาป่าทำให้เกิดเหตุรำคาญ
24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศแจ้ง ขอให้ประชาชนผู้มีรายชื่อมีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่าง) มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
18 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ความความร่วมมือมายังผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ประกอบการต่างๆ #ให้หลีกเลี่ยงการจอดและให้ความคุมสัตว์เลี้ยง การรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่พักอาศัยเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา
18 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่น ๆ
31 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “วันสงขลารักษ์โลก” 👉ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 👉เวลา 14.00 น. 👉ณ ถ.พรุค้างคาว (ปากทางเข้า รร. ญ.ว. 2)
29 มกราคม 2563 ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดพระบาท ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป
28 มกราคม 2563 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งเทศบาลเมืองบ้านพรุ
20 มกราคม 2563 รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ❤️🌍🌍สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป🌍ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านพรุ สอบถามเพิ่มเติม โทร.074-292888 ต่อ 409
17 มกราคม 2563 รับสมัครนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านพรุ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563
16 มกราคม 2563 แจ้งปิดทำการคลิกนิกแพทย์แผนไทยชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
16 มกราคม 2563 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
13 มกราคม 2563 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่(ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ – ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 23มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 5 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8 มกราคม 2563 เรื่องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการย้ายแนวท่อประปาชนิด PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. 📌บริเวณสุดซอยหมู่บ้านชวนชื่น ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 📌เวลา 10.00 – 14.30 น.
7 มกราคม 2563 ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดประทุมธาราวาส วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๓๐ น.เป็นต้นไป
24 ธันวาคม 2562 ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.
23 ธันวาคม 2562 ขอเชิญชาวบ้านพรุร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ในวันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ วัดเทพชุมนุม
23 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ