ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการ

นายอดิศักดิ์ รัตนะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ
โทร 062-9641692

นางสาวอฑิภา กาญจนวุฒิกร
รองปลัดเทศบาล
โทร 088-7829935

นางสายใจ หวานนวล
รองปลัดเทศบาล
โทร 089-8900047

นายอดินันท์ หนูอุไร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 083-1900499

นายวรพจน์ ศิวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร 081-8959919

นางณิชชา รพีจารุกร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 086-9553307

นางสายใจ หวานนวล
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 089-8900047

นายอุกกฤษฎ์ จุทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 092-8915945

นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 081-5992899

นางสาวพนารัตน์ อยู่เย็น
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 083-6543366