การรับสมัครเด็กปฐมวัย

รับสมัครเด็กปฐมวัย


การรับสมัครเด็กปฐมวัย เทศบาลเมืองบ้านพรุจะเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี  ในช่วง   เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมของทุกปี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
– สูติบัตร
– ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (เด็กในเขตเทศบาลเท่านั้น)
– รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  จำนวน  3  รูป
– สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก