ประชาสัมพันธ์การรับถุงยังชีพ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มารับถุงยังชีพ

ท่านใดที่ยังไม่ได้มารับถุงยังชีพ สามารถมารับได้ที่ ชั้น 4 กองสวัสดิการสังคม ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
📌#หลักฐานประกอบการรับถุงยังชีพ
– ผู้มีสิทธิ์มารับด้วยตนเอง
• ใช้บัตรประชาชนหรือบัตรคนพิการตัวจริง
– กรณีผู้มีสิทธิ์มอบอำนาจ
• หนังสือมอบอำนาจรับถุงยังชีพ
• บัตรประชาชนหรือบัตรคนพิการผู้รับมอบอำนาจตัวจริง
• สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรคนพิการผู้มอบอำนาจพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 074 – 292884 – 8 ต่อ 410 กองสวัสดิการสังคม