ธนาคารกรุงไทยออกหน่วยบริการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา09.00-15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ลงทะเบียนโครงการเราชนะ
💥ด้วยธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ออกหน่วยบริการรับลงทะเบียนร้านค้าและกลุ่มประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิโครงการภาครัฐใดๆเลย ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้💥
⭐️คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ⭐️
1.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
3.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท/ปี
5.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท
⭐️หลักฐานประกอบลงทะเบียนร้านค้า⭐️
1.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ
3.ภาพถ่ายหน้าร้าน ภายในร้าน จำนวน 2-4 ภาพ
⭐️หลักบานลงทะเบียนของรายบุคคล⭐️
1.บัตรประชาชนตัวจริง
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
📌#ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญท่านที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเราชนะ สามารถมาลงทะเบียน ได้ใน #วันพุธที่17กุมภาพันธ์2564 #เวลา09.00-15.00 น. #ณสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ📌