การแจกถุงยังชีพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด 19)

ด้วยมีประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด 19) ที่มีความรุนแรงและยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อใด การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด 19) สร้างความหวาดกลัว เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องได้รับความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านคมนาคม ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 (โควิด 19) เทศบาลเมืองบ้านพรุจะดำเนินการแจกถุงยังชีพ ตามรายชื่อที่ท่านได้ลงทะเบียน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด 19) ไว้ในช่วง พ.ศ. 2563 ดังกล่าว

โดยเทศบาลเมืองบ้านพรุจึงขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว มารับถุงยังชีพ ดังรายละเอียดดังนี้

 1. ชุมชนเขต 1 รับถุงยังชีพ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 385 คน
 2. ชุมชนเขต 2 รับถุงยังชีพ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 401 คน
 3. ชุมชนเขต 3 รับถุงยังชีพ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 233 คน
 4. ชุมชนเขต 4 รับถุงยังชีพ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 102 คน
 5. ชุมชนเขต 5 รับถุงยังชีพ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 239 คน
 6. ชุมชนเขต 6 รับถุงยังชีพ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 100 คน
 7. ชุมชนเขต 7 รับถุงยังชีพ วันในที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 210 คน
 8. ชุมชนเขต 8 รับถุงยังชีพ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 298 คน
 9. ชุมชนเขต 9 รับถุงยังชีพ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 265 คน
 10. ชุมชนเขต 10 รับถุงยังชีพ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 258 คน
 11. ชุมชนเขต 11 รับถุงยังชีพ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 184 คน

จึงขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วตรวจสอบรายชื่อได้ที่

 1. ไลน์จักสานบ้านพรุ
 2. ไลน์กรรมการชุมชน
 3. ไลน์บ้านพรุพอเพียง
 4. ไลน์สตรีอาสาพัฒนาบ้านพรุ
 5. www.banprucity.go.th
 6. www.facebook.com/Banprutown
 7. Line id : @banprucity
 8. บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านพรุ
 9. บอร์ดประชาสัมพันธ์อุทยานการเรียนรู้ TK Park Banpru
 10. บอร์ดประชาสัมพันธ์อาคารเอนกประสงค์ภาษีเจริญ
 11. บอร์ดประชาสัมพันธ์มัสยิดดารุลฮุลดา
 12. บอร์ดประชาสัมพันธ์อาคารโรงครัววัดปทุมธาราวาส
 13. บอร์ดประชาสัมพันธ์อาคารโรงครัววัดพระบาท
 14. บอร์ดประชาสัมพันธ์อาคารโรงครัววัดชินวงศ์ประดิษฐ์
 15. บอร์ดประชาสัมพันธ์อาคารโรงครัววัดเทพชุมนุม
 16. บอร์ดประชาสัมพันธ์ศาลาแจ้วประชา
 17. บอร์ดประชาสัมพันธ์อาคารเอนกประสงค์บางศาลา

หลักฐานประกอบการรับถุงยังชีพ

 • ผู้มีสิทธิ์มารับด้วยตนเอง
  • ใช้บัตรประชาชนหรือบัตรคนพิการตัวจริง
 • กรณีผู้มีสิทธิ์มอบอำนาจ
  อกสารหนังสือมอบอำนาจหรือดาวน์โหลดเอกสารหนังสือมอบอำนาจ
  • บัตรประชาชนหรือบัตรคนพิการผู้รับมอบอำนาจตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรคนพิการผู้มอบอำนาจพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ได้มารับถุงยังชีพตามเวลาที่กำหนดไว้ ขอให้มารับถุงยังชีพในวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตามวันเวลาราชการ
  สอบถามรายละเอียดได้ที่
  โทร. 074 – 292884 – 8 ต่อ 410 กองสวัสดิการสังคม