คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1/2564 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสงขลา ที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ปรชุคณะกรรกาโรคติดต่งัสงลา เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564 ได้พิจารณาและเห็นชอบ มาตรการการป้องกันการแพรระบาด ของโรค COVID 19 ดังนี้ ปิดสถานที่ ได้แก่ สนามชนโค ชนไก่ สนามแข่งนก และรวมถึงสนามซ้อม ตลอดจนสนามกัดปลา และสนามมวย ให้สถานประกอบการ จำนวน 30 ประเภท ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยเร่งครัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สำหรับสถานที่อื่นๆ ให้จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้เข้าใช้บริการ จัดให้มีจุดทำความสะอาดมือ หมั่นทำคว้ามสะอาดพื้นที่ ผิวสัมผัส และให้มีการลงทะเบียน กอน เข้า/ออก ผาน แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ทุกครั้ง 2M D อยู่ห่างไว้ M ใส่แมสกัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ใช้แอปฯไทยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา"