ขอเชิญชวน ประชาชน , สถาบันการศึกษา , ภาคเอกชน , บริษัทห้างร้านในพื้นที่จังหวัดสงขลาร่วมกันประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ 🇹🇭 ณ อาคารบ้านเรือน สถานที่ทำงาน โดยพร้อมเพียงกันระหว่างวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญหลักของชาติ ในโอกาสที่จังหวัดสงขลาได้มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่