ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม  โทร.074-292888 /074-292887