แผนสำหรับการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงลายประจำเดือนตุลาคม 2563

เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านพรุ กำหนดแผนสำหรับการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงลาย🦟
🦟เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะ งานป้องกันและควบคุมโรค ฯ จัดทำแผนพ่นละอองฝอย กำจัดยุงลายประจำเดือน ตุลาคม ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงทราบ โดยเทศบาลจะดำเนินพ่นละอองฝอยในเวลา >> 03.00น. – 07.00น. << #โดยยึดแบ่งตามฝั่งถนนกาญจนวนิชเป็นหลัก #ตามวันและเวลาที่ได้แสดงไว้ดังรูปด้านล่างนี้
💓♻️ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน เก็บอาหาร สัตว์เลี้ยง และเสื่อผ้าให้เรียบร้อยก่อนการพ่นหมอกควันด้วยครับ😄😄👌
🦟💓🦟💓🦟💓🦟💓🦟💓🦟💓🦟💓
Cr. #งานประชาสัมพันธ์ #กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ✌️