ลงพื้นที่เยี่ยมสวนเกษตรผสม คุณพนิดา จันทกาญจน์ ณ บ้านบางศาลา ตามโครงการเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566

🌿วันที่ 06/12/65 เวลา 14.00 น.#เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมสวนเกษตรผสม คุณพนิดา จันทกาญจน์ ณ บ้านบางศาลา ตามโครงการเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566🌿
🌿โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำแนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีประสิทธิภาพต่อไป🌿
🌿ในวันนี้นอกจากได้แลกเปลี่ยนความรู้ ได้ชมบรรยากาศร่มรื่นรอบๆบ้านสวนแล้ว ยังได้ชมพันธุ์พืช การจัดสรรที่ดินเพาะปลูกพืช และได้รับความรู้จากคุณสุกัญญา มุสิกชาติ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอหาดใหญ่ ประจำตำบลบ้านพรุ เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่สามารถทำใช้เองได้🌿
📷ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล