ประกวดจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลประจำปี 2564

ประกวดจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาลประจำปี 2564