ประกาศร่างจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 2564

ประกาศร่างจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 2564

ประกาศการเปิดเผยราคากลางจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564