กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕

 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒ ประจำปี  ๒๕๖๓

วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

 ———————————

ระเบียบวาระที่ ๑          เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒          เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓          เรื่อง  รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย

การจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ ปี ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔          ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองคลัง)                                  

ระเบียบวาระที่ ๕          ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองช่าง)                       

ระเบียบวาระที่ ๖          ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองช่าง)                       

ระเบียบวาระที่ ๗          ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                        

ระเบียบวาระที่ ๘            ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (กองการศึกษา)                                                                    

ระเบียบวาระที่ ๙          เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

 

—————————————