กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจำปี  ๒๕๖๓

วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓

เวลา  ๑๐.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

 ——————————-

 

ระเบียบวาระที่  ๑         เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่  ๒         เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

ประจำปี  ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่  ๓         ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

ระเบียบวาระที่  ๔         ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล

เมืองบ้านพรุ

ระเบียบวาระที่  ๖         เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)