กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕

กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕