เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม “เทศบาลเมืองบ้านพรุ รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19” เพื่อนำสิ่งของบริจาคส่งมอบต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด -19

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม  “เทศบาลเมืองบ้านพรุ รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19”  เพื่อนำสิ่งของบริจาคส่งมอบต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด -19


รายนามผู้บริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

1.คุณอดิศักดิ์ รัตนะ
2.กลุ่มคณะกรรมการธรรมะในสวน
3.คุณธิดารัตน์ สุขโต
4.คุณพิทยา หงส์วิริยะกุล
5.คุณณิชชา รพีจารุกร
6.คุณวีระ ศิลปะพรหม
7.คุณทินกร แย้มโอษฐ์
9.คุณสุวรรณ รัตนะ
10.คุณจันทร์พร กิตติศิริ
11.คุณสมร พริกบุญจันทร์
12.คุณละเอียด นาคจันทร์
13.คุณกรศักดิ์ อชิรเสนา
14.คุณพันธ์ สุวรรณมณี
15.คุณกันต์กนิษฐ์ ศรีสุวรรณ
16.คุณนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว
17.คุณสุวีรพัฒน์ เพชรรัตน์
18.คุณสมชาย เกษมกุล
19.คุณวรพจน์ ศิวิโรจน์
20.คุณจินดา ไชยธรรม
21.ธ.ออมสินสาขาบ้านพรุ
22.คุณสนทยา สุขนันท์
23.คุณพิชัย เจนกิจธัญไพบูลย์
24.คุณพิมพ์ใจ รัตนะ
25.คุณสายใจ หวานนวล
26.คุณเกศราภรณ์ มุสิกะไชย
27.คุณรุ่งทิวา ทองปัญจา
28.คุณวรางคณา ศรีธัญรัตน์
29.คุณชนาฎาแก้วชนะนาง
30.คุณญานุภาพ ธรรมประดิษฐ์
31.คุณวัลลีย์ สุวรรณขาว
32.คุณคณิตา ซิ้วเตี้ย
33.คุณพินิจ เชื้อแก้ว
34.คุณรัชดา พุทธสะระ
35.คุณวีรพล ชนะพาล
36.คุณจิราวรรณ สันติรักษ์
37.คุณอิทธิพลบินกาญจน์
38.คุณกานดาวสี 2
39.คุณกิตติยุทธ บุญศิริพันธ์
40.คุณวันนา ทองใหญ่
41.บริษัท บจก.เจ.ไฮ.เวย์ แอนด์ ทราฟฟิค
42.คุณนริศรา เพ็ชรเพ็ง
43.ร้านคิดส์การค้า
44.คุณสว่าง จันทร์เส้ง
45.คุณอุกฤษฎ จุทอง
46.คุณอิทธิกร ชิตวงศ์
47.คุณณรงค์ศักดิ์ อนุชาญ
48.บริษัท รักษาความปลอดภัยเมืองใต้ จก.
49.คุณอัจฉรา ดีพร้อม
50.คุณศศิธร ฤทธิรณ
51.คุณชลธิชา ไชยพูล
52.คุณกิตติยา ดำอำไพ
53.คุณสุกัญญา วันจันทร์
54.คุณกนกวรรณ กิติระ
55.คุณอารีย์วรรณ มูลติไชย
56.คุณอดินันท์ หนูอุไร
57.คุณภักธิพันธ์ บำรุงศรี
58.เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ
59.เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองบ้านพรุ
60.เจ้าหน้าที่ทะเบียน
61.ธนาคาร ธ.ก.ส. บ้านพรุ
62.คุณธวัชชัย ตรียานุวัฒน์
63.หจก.ก้าวที่กล้าก่อสร้าง


รายนามผู้บริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

1.คุณศุภกร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านพรุ
3.คุณสุนทร เทพณรงค์
4.คุรดวงพร ขวัญพะงุ้น
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศุนย์ 4 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
6.แม่ชีนิภาวัล เจริญกุล
7.หจก.เค.พี.อาร์ แลนด์สเคป
8.คุณกิตติยา กมลวัล
9.คุณกิ่งมณี จันทร์ประทีป
10.คุณทัศนะ ประทุมวรรณ
11.คุณจาริณี วงศ์ราชสีห์
12.คุณสุพรรณี สุวรรณาคม
13.คุณสุพรรณษา เจียมสวัสดิ์
14.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 3 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
15.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
16.คุณอุทัยวรรณ คงทอง
17.คุณธนัช เจริญเพ็ง
18.คุณภมร เพ็งกุล
19.คุณกนกวรรณ บุญประเสริฐ
20.คุณสุวัฒน์ ลิ่มกตัญญู
21.อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ (TK park Banpru)
22.ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ
23.คุณอัญชิสา ดุษฎีบัณฑิต
24.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 1 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
25.กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ
26.คุณพรรณี หนูอุไร
27.คุณตติยา อนุบุตร
28.คุณโสภาวัลย์ รักชูชื่น
29.คุณเสาวนีย์ ทวีรัตน์
30.คุณอารี บุญสว่าง
31.คุณสุภัทรี ยืนศรี
32.คุณพศิน เกิดสุวรรณ
33.คุณฌฌอร์ลิน ถาวรจิตร
34.คุณเมธัฐ เห็นจงชม
35.คุณเมธา เสนะกูล
36.คุณเดือนดารา ทองสกูล
37.คุณนิทรา รัตนพันธ์
38.คุณพงศ์ศักดิ์ ทองอนันต์
39.คุณสมพร คำนึงคุณากร
40.ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านพรุ
41.โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
42.ตลาดไข่ทอง
43.คุณเซ่งใจ แซ่ว่อง
44.คุณคำนึง สังข์ทอง
45.คุณวินัย รันตพันธ์
46.ชมรมมิตรภาพสัมพันธ์บ้านพรุ
47.คุณฉัตรแก้ว คชเสนีย์
48.บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
49.บริษัทโชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด