ประกาศก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชพฤกษ์ 1 ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่

ประกาศก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชพฤกษ์ 1 ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่

 

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชพฤกษ์ 1 ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่