กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว ณ จุดรับบริจาค ห้างสรรพสินค้า Big C Extra (บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า) หาดใหญ่

💫วันที่ 14/09/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ ภายใต้การบริหารงานโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน #กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว ณ จุดรับบริจาค ห้างสรรพสินค้า Big C Extra (บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า) หาดใหญ่💫
🧃🧃สำหรับกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา เพื่อให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่มีตัวชี้วัดเป้าประสงค์⬇️⬇️
👉องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช: ใช้น้อย ใช้น้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3R: Reduce Reuse Recycle ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ
👉ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565 ถูกนำไปใช้ประโยชน์
🙏 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณผู้บริจาคกล่องเครื่องดื่มทุกท่านนะคะ🙏
🏘🏠 🧃🤝😊🤝😊🤝🧃🏠🏘
…………………………..
Cr. ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล