โครงการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน / คณะทำงานกองทุน กลุ่ม/องค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่นในพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านพรุ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ณ ชมดาว รีสอร์ท ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันที่ 09/09/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธฺ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ (ประธานในพิธี) พร้อมด้วย นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี , นายพันธ์ สุวรรณมณี ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ , นางสุภาภรณ์ ฉายกลิ่น เลขานุการนายกเทศมนตรี , นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านพรุ และ นางดวงใจ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมเปิดงาน #การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน / คณะทำงานกองทุน กลุ่ม/องค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่นในพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านพรุ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ณ ชมดาว รีสอร์ท ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
♦️การจัดกิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนในครั้งนี้
ได้มีคณะวิทยากร 3 ท่าน คือ

 1. คุณธมล มงคลศิลป์ ปลัดเทศบาลตำบลท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง
 2. คุณสมนึก นุ่นด้วง ประธานคณะทำงานจังหวัดพัทลุง
 3. คุณวาลัยพร ด้วงคง ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง
  ♦️โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่าน เป็นพี่เลี้ยงในการสอนและให้ความรู้แนวทางและวิธีปฏิบัติในการขอ #งบประมาณสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยมีการ ค้นหา คิดวิเคราะห์ ระบุปัญหา และการกำหนดแนวทางการแก้ไข โดยการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ฝึกการเขียนและสรุปโครงการ และทำการกรอกเอกสารโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้
  ♥️ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสามท่าน ที่มาให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ครับ♥️
  ♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
  ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประขาสัมพันธ์ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #อบรบจัดทำแผนสุขภาพชุมชน #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล