ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สอนและให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก แก่คุณครู และเด็กนักเรียน ชั้น ป.3 จำนวน 37 คน

วันที่ 06/09/65 เวลา 9.00 – 12.00 น.#เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นทึ่ #โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สอนและให้ความรู้เรื่อง #โรคไข้เลือดออก แก่คุณครู และเด็กนักเรียน ชั้น ป.3 จำนวน 37 คน เพื่อสร้างความตระหนัก และรู้จักป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭ึ♥️

ประชาสัมพันธ์ #โรคไข้เลือดออก #การป้องกันดูแลตนเอง #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล