ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโปะหมอ สอนให้ความรู้เรื่อง ไข้เลือดออก แก่คุณครูและเด็กนักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 30 คน เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญในเรื่องโรคไข้เลือดออก และเป็นหูเป็นตาคอยดูแลไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดในโรงเรียนและชุมชน

วันที่ 02/09/65 เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดย งานป้องกันและควบคุมโรค #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นทึ่ #โรงเรียนบ้านโปะหมอ สอนให้ความรู้เรื่อง #ไข้เลือดออก แก่คุณครูและเด็กนักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 30 คน เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญในเรื่องโรคไข้เลือดออก และเป็นหูเป็นตาคอยดูแลไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดในโรงเรียนและชุมชน
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️

สอบถามข้อมูล