ประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 12.20 น.ตามที่เทศบาลเมืองบ้านพรุได้ประกาศให้ทราบว่า 🧑🏻‍⚕️ #พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด -19 จำนวน 1 ราย #ในชุมชนบ้านโปะหมอ
ในการนี้ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดย #งานป้องกันและควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ออกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้📝📝

📌1. ออกสอบสวนโรคและกักกันญาติของผู้ป่วย และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย จำนวน 14 วัน โดยให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการที่กำหนด
.
📌2. มอบหมายให้ อสม.ในเขตพื้นที่ ออกติดตามและสังเกตอาการของญาติและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยตามระยะเวลาที่กำหนด
.
📌3. ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณบ้านของผู้ป่วย. บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง. ร้านขายของชำ และร้านอาหารที่ผู้ป่วยเข้าไปใช้บริการ
.
📌4. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ทั่วอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน. และขอชี้แจงให้ทราบว่า ในการตรวจรักษาผู้ป่วยรายนี้
ทางศูนย์ฯ #ได้แยกผู้ป่วยและเชิญแพทย์ออกมาตรวจบริเวณนอกอาคาร ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของการตรวจรักษา
.
.
🇹🇭 #สำหรับการดำเนินการเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 #ที่เทศบาลเมืองบ้านพรุในขณะนี้ 🇹🇭
.

📌1. ทำการล้างถนน พ่นยากำจัดเชื้อโรค สถานที่สาธารณะที่เป็นแหล่งชุมชน ได้แก่ #ตลาด #วัด #มัสยิด #อาคารอเนกประสงค์ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
จนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤติ
.
📌2. จัดการรับลงทะเบียนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง. เพื่อทำฐานข้อมูลและมอบ อสม. #ติดตามการกักตนและปฏิบัติตนตามคำแนะนำเป็นเวลา14วัน
.
📌3. เฝ้าระวังโรคและประสานการเข้าถึงมาพบภาวะการติดเชื้อในเขตพื้นที่
.
📌4. ทำการประชาสัมพันธ์และจัดชุดปฎิบัติการพิเศษออกตรวจแนะนำการป้องกันโรคให้แก่. ประชาชน พ่อค้า แม่ค้าในตลาด ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ. ปั๊มน้ำมัน เพื่อจัดเตรียมเจลล้างมือให้แก่ผู้มาใช้บริการ และกำชับการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาปฏิบัติงาน
.
📌5. จัดรถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น เวบไซด์ และ LINE@ ของเทศบาล เสียงตามสาย การติดไวนิลให้คำแนะนำตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ
.
.
🇹🇭🚑🏩#การจัดบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข #เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดได้ดำเนินการดังนี้🏩🚑🇹🇭
.

💊- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด ฯ ที่มีนัดตรวจรักษา ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563. แพทย์จะสั่งยาตามการรักษาเดิมและ เภสัชกรจะนำยานั้นไปให้ผู้ป่วยที่บ้าน.
.

💊- เลื่อนการบริการผู้ป่วยนัดตรวจเลือดและการส่งตรวจต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือน พฤษภาคม 2563. ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉีดยา ทำแผล หรือหัตถการที่ทำโดยแพทย์
.
💊- จัดระบบบริการตามมาตรการ เช่น. การให้บริการนอกอาคาร การจัดวางที่นั่งห่างๆกัน ซึ่งอาจทำให้การรักษาล่าช้า. ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
.
.
.
🚧#ทั้งนี้เทศบาลเมืองบ้านพรุจะพยายามอย่างเต็มที่ #และสุดความสามารถ #เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านได้ช่วยกันปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และอย่าออกไปไหน
.
🏡#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อ… #พ่อ.. #แม่.. #พี่.. #น้อง.. #ปู่..#ย่า..#ตายาย..#ลูกหลาน #และคนที่คุณรักทุกคน 🏡 ❤️ #เราจะผ่านภาวะวิกฤตินี้ไปด้วยกัน❤️
.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
❤️เทศบาลเมืองบ้านพรุ❤️