ประกาศกรมอุทยานและพันธุ์พืช📌จะดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว บ้านโปะหมอ (บ้านพรุคูจีน) ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอให้ราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินหรืออยู่อาศัยในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว ทำการแจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ (ชั้น 1)

ประกาศกรมอุทยานและพันธุ์พืช📌จะดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว บ้านโปะหมอ (บ้านพรุคูจีน) ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอให้ราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินหรืออยู่อาศัยในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว ทำการแจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ (ชั้น 1) หากราษฎรรายใดไม่มาแจ้งและร่วมสำรวจการครอบครองที่ดินตามตารางกำหนดนัดหมายให้ถือว่ามีเจตนาสละการครอบครองที่ดินและมิให้ผู้ใดนำมากล่าวอ้างเพื่อเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าว

📌หลักฐานที่นำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ทะเบียนบ้านที่ปรากฏรายชื่อผู้แจ้ง
3.หลักฐานทางที่ดินที่ผู้แจ้งครอบครองอยู่ (ถ้ามี)
4.หลักฐานการมอบหมายบุคคลอื่นดำเนินการแทน (ถ้ามี)
5.ค่าพิกัดที่ดินกลางแปลง (ถ้ามี)

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ