โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 6

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 06.30 – 12.00 น.เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ #หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันดำเนินงานโครงการ #สำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 6 โดยทำการ การตรวจสุขภาพ และสุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ทุกกลุ่มอายุ ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างจากทะเบียนประชากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 60 คน โดยจัดขึ้นที่ ศาลาโรงครัว วัดเทพชุมนุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาสภาวะสุขภาพของคนไทยในภาพรวม ทุก ๆ 5 ปี (ครั้งที่ 1 สำรวจเมื่อ ปี พ.ศ.2535) ซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลในปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนสภาวะสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งประเทศ ไปวิเคราะห์และวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทยต่อไป✌✌