โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น5 เทศบาลเมืองบ้านพรุ

♥️🇹🇭ข่าวประชาสัมพันธฺ์♥️🇹🇭


วันที่ 5/8/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด #โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น5 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
♦️วันนี้ นายวินัย รัตนะพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ และพนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส และ หัวข้อ #แนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐภายใต้มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กรณีตัวอย่างการถูกชี้มูลความผิดโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.) จากวิทยากร นายชิตชนก คงแดงพนักงานไต่สวนระดับกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9

♦️ภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมเข้ารับฟังการบรรยาย #กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
โดย นายพศิน เกิดสุวรรณ ตำแหน่งนิติกรชำนาญพิเศษ
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭
ภาพ/ข่าว นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล