กิจกรรมจิตอาสา สงขลามอบของขวัญปันรัก2563

วันที่17/01/63 #เทศบาลเมืองบ้านพรุนำโดย นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มอบของขวัญ ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในกิจกรรมจิตอาสา#สงขลามอบของขวัญปันรัก2563