กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2563

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาตินั้น
.
โดยการนี้ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ร่วมมือกับชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กขึ้นเพื่อให้น้องๆ มีความสุขกับงานวันเด็กที่จัดขึ้น ส่งเสริมให้น้องๆ กล้าคิดกล้าแสดงออก ในสิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และสร้างเสริมความสามัคคีในชุมชน และเป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อในอนาคตในภายภาคหน้าเติบโตมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป
.
ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันจัดงานให้น้องๆ มีความสุข มีรอยยิ้ม ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่นำของขวัญมาร่วมกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ทุกคนด้วยครับ😀