ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ🖊#ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “#การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2563 กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 🤝🤝