ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอาหาร และเก็บตัวอย่างน้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำ ในบริเวณ ตลาดสดบ้านพรุ

วันที่ 26/07/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยนายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอาหาร และเก็บตัวอย่างน้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำ ในบริเวณ #ตลาดสดบ้านพรุ เพื่อนำมาตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยการใช้ชุดทดสอบ (Test kit) ภายใต้ #โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสด ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและประกันคุณภาพของอาหารสดที่จำหน่ายในพื้นที่ให้ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน 5 ชนิด ได้แก่
🔸️สารบอแรกซ์
🔸️สารฟอร์มาลีน
🔸️สารกันรา
🔸สารฟอกขาว
️🔸️สารโพลาร์
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักใส่ใจในการเลือกนำอาหารมาจำหน่าย ตลอดจนให้ประชาชนสามารถหาซื้ออาหารที่สะอาดปลอดภัยมาบริโภคได้มั่นใจ
👨‍🔬🍕🥗🥩🌮🌭🥩🍗🥬👩‍🔬
📸 ภาพ/ข่าว :

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อาหารปลอดภัย

สอบถามข้อมูล