ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ อสม. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 25/07/65 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ อสม. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝนนี้

สอบถามข้อมูล