พิธีลงฤกษ์เสาเอกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 2

📌ข่าวประชาสัมพันธ์📌


วันที่ 25/07/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และคณะครูศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าร่วมพิธี #ลงฤกษ์เสาเอกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 2
🏗 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ดำเนินก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อเป็นทางเลือกทางการศึกษาให้แก่ประชาชนที่มีบุตรหลานอายุ 3-6 ปี ได้มีสถานศึกษาใกล้บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยในวันนี้เป็นพิธีวางเสาเอกโดยมียามฤกษ์เวลา 09.09 นาที มีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายวินัย รัตนพันธ์เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 2 ถนนมัสยิด ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
…………………………………………………………
CR. ภาพ/ข่าว นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #ลงเสาเอกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล