ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารโดยการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย (Test kit)

💢📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣💢


เรื่อง..ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารโดยการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย (Test kit) 👨‍🔬🥩🌮🥗🍕👩‍🔬
🔻 เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยนายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอาหาร ในตลาดสด ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อนำมาตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย (Test kit) ภายใต้ #โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสด ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและประกันคุณภาพของอาหารสดที่จำหน่ายในพื้นที่ให้ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน 5 ชนิด ได้แก่
🔸️สารบอแรกซ์
🔸️สารฟอร์มาลิน
🔸️สารกันรา
🔸สารฟอกขาว
️🔸️สารโพลาร์
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักใส่ใจในการเลือกนำอาหารมาจำหน่าย ตลอดจนให้ประชาชนสามารถจัดหาอาหารที่สะอาดปลอดภัยมาบริโภคได้🔺️
👨‍🔬🍕🥗🥩🌮🌭🥩🍗🥬👩‍🔬
📸 ภาพ/ข่าว :

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อาหารปลอดภัย

สอบถามข้อมูล