ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 53

ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 53

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 53