โครงการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

วันที่ 11/12/2562 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนาย อดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และ นางสาวพนารัตน์ อยู่เย็น รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม เปิดโครงการ #จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
.
💓ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อชุมชนและส่งเสริมให้ประชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพการนำทุนทางสังคม ทุนธรรมชาติ ทุนแรงงาน ทุนภูมิปัญญา ทุนอาชีพ ทุนทางด้านวัฒนธรรม ทุนกีฬา ทุนด้านการเกษตร และอื่นๆ สรุปมาและถอดเป็นบทเรียน บทวิเคราะห์ และวางแผนเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของ ชาวบ้านพรุต่อไป